Mediacje

Mediacja rodzinna

to sposób rozwiązywania konfliktów. To model rozmowy, w którym strony konfliktu przy pomocy trzeciej, neutralnej i bezstronnej osoby samodzielnie wypracowują akceptowalne i obustronnie satysfakcjonujące porozumienie.

Zasady mediacji

Mediacja opiera się na kilku fundamentalnych zasadach. Ich przestrzeganie stanowi w dużej mierze o sukcesie mediacji.

Poufność

Mediacja ma charakter poufny. Jej przebieg i rezultaty objęte są tajemnicą.

Dobrowolność

Do mediacji strony przystępują dobrowolnie. Nie są zmuszone do udziału, osiągnięcia porozumienia czy do wyboru konkretnych rozwiązań.

Akceptowalność

Strony powinny zaakceptować osobę mediatora oraz zasady i reguły mediacji.

Bezstronność mediatora

Nie opowiada się po żadnej ze stron, w równym stopniu angażuje się w pomoc dla każdej z nich. Nie ocenia zarówno osób jak i ich zachowań, nie poszukuje winnych zaistniałej sytuacji.

Neturalność mediatora

Nie jest zwolennikiem jakiegoś konkretnego rozwiązania, jest w stanie zaakceptować każde, które strony uznają za właściwe w ich sytuacji. Nie tylko nie podejmuje decyzji, co do wybory rozwiązania, ale nie podsuwa ich stronom i nie ocenia składanych propozycji. Nie jest doradcą stron, nie przedstawia właściwych w danej sytuacji sposobów działania. Umożliwia stronom ich samodzielne wypracowanie.

Zadania mediatora:

- Stworzyć warunki dobrej komunikacji między stronami, umożliwić lepsze wzajemne zrozumienie.

- Pomóc stronom ustalić najważniejsze kwestie do rozwiązania.

- Skupić uwagę stron na problemie i jego rozwiązaniu.

- Skupić uwagę stronom na przyszłości, a nie na przeszłości

- Dbać o atmosferę spotkania, sprzyjającą konstruktywnym rozmowom.

- Stworzyć stronom przestrzeń dla nazwania i reprezentowania własnych potrzeb.

- Dbać o zachowanie równowagi sił, nie pozwolić, by któraś ze stron zdominowała drugą.

- Umożliwić formułowanie wielu różnych propozycji rozwiązań.

- Dbać, aby porozumienie było realistyczne i możliwe do wcielania w życie.

Kiedy proponujemy mediację?

Zdaniem wielu mediatorów mediację można zastosować we wszystkich obszarach, gdzie dochodzi do napięć między ludźmi. My proponujemy ją w sferze sporów rodzinnych:

- związanych z rozstaniami przy ustalaniu kwestii dotyczących separacji lub rozwodu np. kwestii opieki nad dziećmi, podział majątku, alimentów.

- związanych z działaniami naprawczymi mającymi pomóc małżonkom w rozwiązaniu problemów, które doprowadziły do kryzysu bądź też służyć rozwiązaniu problemów, które były podłożem konfliktów jak np. podział obowiązków domowych, gospodarowanie budżetem rodzinnym lub zasady wychowywania dzieci.

- związanych z napięciami między pokoleniami np. jak dużą rolę mogą odgrywać dziadkowie w wychowywaniu wnuków, jak dużo swobody powinny mieć dzieci.

Jak długo trwa mediacja?

Sesja mediacyjna trwa z reguły od 60 do 120 min. To ile sesji potrzebne jest do osiągnięcia porozumienia zależy od Państwa. Średnio strony potrzebują od czterech do ośmiu spotkań.

Nasi mediatorzy

Są członkami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i prowadzą mediacje zgodnie ze standardami tej organizacji oraz standardami uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Mają także uprawnienia do prowadzenia mediacji zgodnie z Europejską Kartą ds. prowadzenia mediacji rodzinnej.

Korzyści z przystąpienia do mediacji

- Satysfakcję z osiągnięcia porozumienia; 50-80 spraw kończy się zawarciem ugody.

- Satysfakcja z osiągnięcia porozumienia – poczucie, że zawarte porozumienie jest sprawiedliwe i obopólnie satysfakcjonujące.

- Większą gotowość do realizacji rozwiązań, które strony konfliktu same wypracowały.

- Poczucie własnej siły i możliwości poradzenia sobie z własnymi problemami.

- Mediacja skłania do przyjmowania przez strony odpowiedzialności, uczy je samodzielności.

- Zwiększenie samodzielności w rozwiązywaniu konfliktów w przyszłości.

- Otwartą, szczerą i bezpośrednią komunikację między stronami, buduje wzajemne zrozumienie.

- Możność wyrażenia w bezpiecznych warunkach przez strony mediacji swoich negatywnych emocji, poradzenia sobie z nimi i skoncentrowania się na przyszłych rozwiązaniach.

- Ochronę dziecka uwikłanego w konflikty dorosłych. Pozwala rodzicom skoncentrować się na jego potrzebach.